ZAPYTANIE OFERTOWE

Cieszyn, 06.03.2015

PCPR.KRZ.212.1.2015

PCPR.KR.212.1.2015

Zapytanie ofertowe

dotyczące udzielenia zamówienia na świadczenie usługi szkoleniowej – kurs prawa jazdy

Zaproszenie do złożenia ofert w trybie zamówienia o wartości poniżej kwoty 30 000 euro

 

Podstawa prawna trybu zamówienia : zwolniony ze stosowania ustawy w trybie art.4 ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907, 984, 1047 i 1473 oraz z 2014 r. poz. 423)

 

Zamawiający:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Ul. Bobrecka 29

43-400 Cieszyn

Tel/fax. 33 477 72 00 lub 33 477 71 24

 

 1. Przedmiot zamówienia:

Świadczenie usługi szkoleniowej dla uczestników dwóch projektów realizowanych przez Zamawiającego: grupa 1: projekt systemowy pn. „Przeciwdziałanie marginalizacji oraz kompleksowe rozwiązywanie problemów w obszarze pomocy społecznej w powiecie cieszyńskim” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz grupa 2: projekt konkursowy pn. „Postaw na Siebie -  program aktywizacji społeczno-zawodowej młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej, Działania 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałania 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

 

Przedmiot zamówienia został podzielony na 2 części:

Część 1: organizacja kursu prawa jazdy kat. B na terenie miasta Cieszyn

* dla maksymalnie 12 osób
*  w ilości 30 godzin teorii oraz 30 godzin jazdy praktycznej
*  miejsce realizacji kursu:

- teoria (sala wykładowa) – Cieszyn

- praktyka (plac manewrowy) – Cieszyn

- praktyka („jazdy”) – powiat cieszyński i powiaty ościenne w tym trasy egzaminacyjne WORD w Bielsku Białej lub Jastrzębiu; każdorazowo wyjazd i powrót: miasto Cieszyn/ miejsce zamieszkania/ miejsce nauki/ miejsce zatrudnienia kursanta.
* kurs powinni prowadzić wykładowcy posiadający odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie

Część 2: organizacja kursu prawa jazdy kat. B na terenie miasta i gminy Skoczów

*  dla maksymalnie 4 osób
*  w ilości 30 godzin teorii oraz 30 godzin jazdy praktycznej
*  miejsce realizacji kursu:

- teoria (sala wykładowa) – Skoczów

- praktyka (plac manewrowy) – Skoczów

- praktyka („jazdy”) – powiat cieszyński i powiaty ościenne w tym trasy egzaminacyjne WORD w Bielsku Białej lub Jastrzębiu; każdorazowo wyjazd i powrót: miasto Skoczów/ miejsce zamieszkania/ miejsce nauki/ miejsce zatrudnienia kursanta.
*  kurs powinni prowadzić wykładowcy posiadający odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie

 

 1. Wykonawca jest zobowiązany prowadzić kursy zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów
  i wykładowców z dnia 13 lipca 2012r. (Dz. U. z 2012r. Nr 175, poz. 1019) oraz
  z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 1 kwietnia 2010r. w sprawie szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy (Dz. U. z 2010r. Nr 53, poz. 314).

 

 1. W cenie kursów Wykonawca musi zapewnić: wynajem sali na kurs, wykwalifikowanych wykładowców (udokumentowana realizacja minimum 1 kursu prawa jazdy współfinansowanego ze środków EFS), materiały dydaktyczne i pomocnicze (podręcznik, dostęp do stanowiska komputerowego), opłacenie pierwszego egzaminu państwowego teoretycznego + praktycznego w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego, wydanie zaświadczeń o ukończeniu kursów.
 1. Niezwłocznie po podpisaniu umowy o świadczenie usług, Wykonawcy zostaną poinformowani o danych personalnych uczestników kursów. Każdy uczestnik będzie posiadał pisemne skierowanie na odbycie kursu wystawione przez Zamawiającego. Każda skierowana osoba będzie miała wygenerowany Profil Kandydata na Kierowcę.

 

 1. Uwagi dodatkowe:

a)      Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert cząstkowych.

b)      Zamawiający nie dopuszcza możliwości prowadzenia kursów prawa jazdy kat. B
w formie e-learning

c)      Każdy kurs powinien zakończyć się egzaminem wewnętrznym.

d)     Zapłata za wykonane kursy będzie płatna w ratach po zakończeniu części teoretycznej i części praktycznej na podstawie przedłożonych list obecności i zaświadczeń
o ukończeniu kursu każdego uczestnika.

e)      Uczestnicy projektów zostają skierowani na kurs prawa jazdy kat. B z założonym profilem PKK.

 1. Termin realizacji usługi: od 16 marca 2015 do 15 czerwca 2015r.
 1. Kryteria oceny ofert: cena 100%.

 

 1. Sposób przygotowania oferty: Ofertę cenową należy przygotować pisemnie i złożyć osobiście w biurze nr 121 w PCPR Cieszyn, wysłać pocztą na adres PCPR Cieszyn, ul. Bobrecka 29, 43-400 Cieszyn lub e-mailem: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. lub Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Oferta powinna zawierać cenę brutto w PLN za wykonanie usługi na 1 uczestnika zajęć, z podziałem na część teoretyczną oraz część praktyczną wraz z egzaminem państwowym/testem kwalifikacyjnym.

 1. Termin składania ofert: do 12 marca 2015r. do g. 14:00;
 2. Osoba do kontaktów roboczych: Marzena Krzempek lub Magdalena Krużołek, tel. /33/ 477 72 00 lub /33/ 477 71 24.

 

 

 

 

UNIEWAŻNIENIE zapytania ofertowego na kurs prawa jazdy kat. B

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Cieszynie w dniu 6 marca 2015r. unieważnia zapytanie ofertowe na kurs prawa jazdy kat. B z powodu niedostatecznego doprecyzowania treści zamówienia oraz zmiany ilości uczestników w grupach, których zapytanie dotyczyło.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zapytanie ofertowe

dotyczące udzielenia zamówienia na świadczenie usługi szkoleniowej – kurs prawa jazdy

Zaproszenie do złożenia ofert w trybie zamówienia o wartości poniżej kwoty 30 000 euro

Podstawa prawna trybu zamówienia : zwolniony ze stosowania ustawy w trybie art.4 ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907, 984, 1047 i 1473 oraz z 2014 r. poz. 423)

Zamawiający:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Ul. Bobrecka 29

43-400 Cieszyn

Tel/fax. 33 477 72 00 lub 33 477 71 24

 

1. Przedmiot zamówienia:

Świadczenie usługi szkoleniowej dla uczestników dwóch projektów realizowanych przez Zamawiającego: grupa 1: projekt systemowy pn. „Przeciwdziałanie marginalizacji oraz kompleksowe rozwiązywanie problemów w obszarze pomocy społecznej w powiecie cieszyńskim” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz grupa 2: projekt konkursowy pn. „Postaw na Siebie - program aktywizacji społeczno-zawodowej młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej, Działania 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałania 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

 

Przedmiot zamówienia został podzielony na 4 części:

Część 1: organizacja kursu prawa jazdy kat. B na terenie miasta Cieszyn

* dla maksymalnie 15 osób

* w ilości 30 godzin teorii oraz 30 godzin jazdy praktycznej

* miejsce realizacji kursu: Cieszyn

* kurs powinni prowadzić wykładowcy posiadający odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie

 

Część 2: organizacja kursu prawa jazdy kat. B na terenie miasta i gminy Skoczów

* dla maksymalnie 3 osób

* w ilości 30 godzin teorii oraz 30 godzin jazdy praktycznej

* miejsce realizacji kursu: miasto i gmina Skoczów

* kurs powinni prowadzić wykładowcy posiadający odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie

 

Część 3: organizacja kursu prawa jazdy kat. B na terenie gminy Zebrzydowice

* dla 2 osób

* w ilości 30 godzin teorii oraz 30 godzin jazdy praktycznej

* miejsce realizacji kursu: gmina Zebrzydowice

* kurs powinni prowadzić wykładowcy posiadający odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie

 

Część 4: organizacja kursu prawa jazdy kat. B na terenie gminy Chybie

* dla 1 osoby

* w ilości 30 godzin teorii oraz 30 godzin jazdy praktycznej

* miejsce realizacji kursu: gmina Chybie

* kurs powinni prowadzić wykładowcy posiadający odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie

 

2. Wykonawca jest zobowiązany prowadzić kursy zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców z dnia 13 lipca 2012r. (Dz. U. z 2012r. Nr 175, poz. 1019) oraz z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 1 kwietnia 2010r. w sprawie szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy (Dz. U. z 2010r. Nr 53, poz. 314).

 

3. W cenie kursów Wykonawca musi zapewnić: wynajem sali na kurs, wykwalifikowanych wykładowców (udokumentowana realizacja minimum 3 kursów prawa jazdy współfinansowanych ze środków EFS), materiały dydaktyczne i pomocnicze (podręcznik, dostęp do stanowiska komputerowego), opłacenie pierwszego egzaminu państwowego teoretycznego + praktycznego w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego, wydanie zaświadczeń o ukończeniu kursów.

4. Niezwłocznie po podpisaniu umowy o świadczenie usług, Wykonawcy zostaną poinformowani o danych personalnych uczestników kursów. Każdy uczestnik będzie posiadał pisemne skierowanie na odbycie kursu wystawione przez Zamawiającego. Każda skierowana osoba będzie miała wygenerowany Profil Kandydata na Kierowcę.

 

5. Uwagi dodatkowe:

a) Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert cząstkowych.

b) Zamawiający nie dopuszcza możliwości prowadzenia kursów prawa jazdy kat. B

w formie e-learning

c) Każdy kurs powinien zakończyć się egzaminem wewnętrznym.

d) Zapłata za wykonane kursy będzie płatna w ratach po zakończeniu części teoretycznej i części praktycznej na podstawie przedłożonych list obecności i zaświadczeń

o ukończeniu kursu każdego uczestnika.

e) Uczestnicy projektów zostają skierowani na kurs prawa jazdy kat. B z założonym profilem PKK.

6. Termin realizacji usługi: od 01 marca 2015 do 30 maja 2015r.

7. Kryteria oceny ofert: cena 100%.

8. Sposób przygotowania oferty: Ofertę cenową należy przygotować pisemnie i złożyć osobiście w biurze nr 121 w PCPR Cieszyn, wysłać pocztą na adres PCPR Cieszyn, ul. Bobrecka 29, 43-400 Cieszyn lub e-mailem.

Oferta powinna zawierać cenę brutto w PLN za wykonanie usługi na 1 uczestnika zajęć, z podziałem na część teoretyczną oraz część praktyczną wraz z egzaminem państwowym/testem kwalifikacyjnym.

9. Termin składania ofert: do 20 lutego 2015r. do g. 14:00;

10. Osoba do kontaktów roboczych: Marzena Krzempek lub Katarzyna Rak, tel. /33/ 477 72 00 lub /33/ 477 71 24.

 

 

 

PROTOKÓŁ z zapytania na prawo jazdy

Cieszyn, 26.02.2015r.

PCPR.KRZ.212.1.2015

PCPR.KR. 212.1.2015

 

INFORMACJA O WYBORZE OFERT

dotyczące udzielenia zamówienia na świadczenie usługi szkoleniowej – kurs prawa jazdy

Zaproszenie do złożenia ofert w trybie zamówienia o wartości poniżej kwoty 30 000 euro

 

Podstawa prawna trybu zamówienia: zwolniony ze stosowania ustawy w trybie art.4 ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907, 984, 1047 i 1473 oraz z 2014 r. poz. 423)

 

Zamawiający:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Ul. Bobrecka 29

43-400 Cieszyn

Tel/fax. 33 477 72 00 lub 33 477 71 24

 

Przedmiot zamówienia:

Świadczenie usługi szkoleniowej dla uczestników dwóch projektów realizowanych przez Zamawiającego: grupa 1: projekt systemowy pn. „Przeciwdziałanie marginalizacji oraz kompleksowe rozwiązywanie problemów w obszarze pomocy społecznej w powiecie cieszyńskim” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz grupa 2: projekt konkursowy pn. „Postaw na Siebie - program aktywizacji społeczno-zawodowej młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej, Działania 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałania 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Zamawiający zaprosił do składania ofert następujących Wykonawców:

 1. LIWAR, ul. Hajduka 17, 43-400 Cieszyn, mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
 2. Centrum Kształcenia Zawodowego Cypcer Stanisław, 43-392 Międzyrzecze Górne 165, Ośrodek Kształcenia Kierowców, Plac Wolności 3, 43-400 Cieszyn, mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
 3. Ośrodek Szkolenia Kierowców Łukasz Kobiela, Rynek 2, 43-430 Skoczów, mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
 4. Ośrodek Szkolenia Kierowców „MARO” Marek Mażarski, ul. Dworcowa 3B, 43-410 Zebrzydowice, Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
 5. Ośrodek Szkolenia Kierowców Roman Mikołajczyk, ul. Topolowa 36, Mnich, 43-520 Chybie, mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

Zapytanie ofertowe w dniu 13 lutego 2015r. zostało zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego www.projekty-pcprcieszyn.eu oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego.

W terminie do 20 lutego 2015r. wpłynęły następujące oferty:

Lp

Nazwa Wykonawcy

Część nr 1 prawo jazdy Cieszyn

Część nr 2 prawo jazdy Skoczów

Część nr 3 prawo jazdy Zebrzydowice

Część nr 4 prawo jazdy Chybie

1.

Centrum Kształcenia Zawodowego Cypcer Stanisław, 43-392 Międzyrzecze Górne 165, Ośrodek Kształcenia Kierowców, Plac Wolności 3, 43-400 Cieszyn

1.200,00 zł brutto

brak oferty

brak oferty

brak oferty

2.

Przedsiębiorstwo Usługowo Szkoleniowe sp. z o.o., ul. Kasztanowa 8, 43-252 Jarząbkowice

1.168,00 zł brutto

brak oferty

brak oferty

brak oferty

3.

Ośrodek Szkolenia BIAŁECKI Sp. Z o.o., ul. Energetyków 8, 43-330 Jastrzębie-Zdrój

1.784,00 zł brutto

brak oferty

brak oferty

brak oferty

4.

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach, Ośrodek Kształcenia Zawodowego, ul. Stawowa 3, 43-450 Ustroń

1.298,00 zł brutto

brak oferty

brak oferty

brak oferty

5.

P.H.U. „RAMS” Roman Rachwał, ul. Ogrodowa 42, 32-800 Brzesko

1.570,00 zł brutto

brak oferty

brak oferty

brak oferty

6.

 

 

 

Ośrodek Szkolenia Kierowców „MARO” Marek Mażarski, ul. Dworcowa 3B, 43-410 Zebrzydowice

brak oferty

brak oferty

1.470,00 zł brutto

brak oferty

7.

Ośrodek Szkolenia Kierowców Roman Mikołajczyk, ul. Topolowa 36, Mnich, 43-520 Chybie

brak oferty

brak oferty

brak oferty

1.700,00 zł brutto

W wyniku przeprowadzonego postępowania wyłoniono Wykonawców:

 1. na realizację części nr 1: organizacja kursu prawa jazdy kat. B na terenie miasta Cieszyn: Przedsiębiorstwo Usługowo Szkoleniowe sp. z o.o. z Jarząbkowic;
 2. na realizację części nr 2: organizacja kursu prawa jazdy kat. B na terenie miasta i gminy Skoczów: brak ofert na realizację tej części;
 3. na realizację części nr 3: organizacja kursu prawa jazdy kat. B na terenie gminy Zebrzydowice: Ośrodek Szkolenia Kierowców „MARO” Marek Mażarski z Zebrzydowic;
 4. na realizację części nr 4: organizacja kursu prawa jazdy kat. B na terenie gminy Chybie: Ośrodek Szkolenia Kierowców Roman Mikołajczyk z Chybia.

 

W związku z brakiem ofert na realizację części 2 przedmiotu zamówienia (organizacja kursu prawa jazdy kat. B na terenie miasta i gminy Skoczów) Zamawiający przeprowadzi odrębne postępowanie dotyczące wyłonienia Wykonawcy na realizację części 2 – zgodnie z przyjętym Zarządzeniem w sprawie zasad dokonywania na rzecz Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Cieszynie zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane do których nie mają zastosowania przepisy „Prawo zamówień publicznych’ z dnia 30 maja 2014r.

 

 

 

 

 

Co udało nam się zrobić?

W bieżącym roku zorganizowaliśmy następujące kursy:

kurs prawa jazdy kat. B - dla 20 osób;

kurs prawa jazdy kat. C, C+E, świadectwo kwalifikacji - dla 1 osoby;

kurs obsługi kas fiskalnych - dla 12 osób;

podstawowy kurs komputerowy - dla 6 osób;

zaawansowany kurs komputerowy - dla 9 osób;

CorelDraw - dla 3 osób;

kurs sprzedaży internetowej - dla 5 osób;

kurs kelnerski I stopnia - dla 7 osób;

kurs kelnerski II stopnia - dla 4 osób;

kurs baristy - dla 9 osób;

kurs carvingu - dla 3 osób;

kurs cukierniczy - dla 6 osób;

kurs barmański - dla 7 osób;

kurs spawania - dla 2 osób;

warsztaty lektorskie - dla 1 osoby;

kurs ceramiki artystycznej - dla 1 osoby;

kurs obsługi wózków widłowych - dla 5 osób;

kurs kadry i płace - dla 2 osób;

kurs rachunkowości - dla 1 osoby;

kurs księgowości - dla 1 osoby;

kurs języka angielskiego przygotowujący do matury - dla 1 osoby;

kurs pracownika dozoru - dla 3 osób;

kurs związany z architekturą - dla 1 osoby;

kurs metoda Volla, metoda Vegatest, metoda Informoterapii - dla 1 osoby.

turnus rehabilitacyjny - dla 1 osoby;

staż u pracodawcy - dla 3 osób.

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 1 z 17