ZAPYTANIE OFERTOWE

Zapytanie ofertowe

dotyczące udzielenia zamówienia na świadczenie usługi szkoleniowej – kurs prawa jazdy

Zaproszenie do złożenia ofert w trybie zamówienia o wartości poniżej kwoty 30 000 euro

Podstawa prawna trybu zamówienia : zwolniony ze stosowania ustawy w trybie art.4 ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907, 984, 1047 i 1473 oraz z 2014 r. poz. 423)

Zamawiający:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Ul. Bobrecka 29

43-400 Cieszyn

Tel/fax. 33 477 72 00 lub 33 477 71 24

 

1. Przedmiot zamówienia:

Świadczenie usługi szkoleniowej dla uczestników dwóch projektów realizowanych przez Zamawiającego: grupa 1: projekt systemowy pn. „Przeciwdziałanie marginalizacji oraz kompleksowe rozwiązywanie problemów w obszarze pomocy społecznej w powiecie cieszyńskim” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz grupa 2: projekt konkursowy pn. „Postaw na Siebie - program aktywizacji społeczno-zawodowej młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej, Działania 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałania 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

 

Przedmiot zamówienia został podzielony na 4 części:

Część 1: organizacja kursu prawa jazdy kat. B na terenie miasta Cieszyn

* dla maksymalnie 15 osób

* w ilości 30 godzin teorii oraz 30 godzin jazdy praktycznej

* miejsce realizacji kursu: Cieszyn

* kurs powinni prowadzić wykładowcy posiadający odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie

 

Część 2: organizacja kursu prawa jazdy kat. B na terenie miasta i gminy Skoczów

* dla maksymalnie 3 osób

* w ilości 30 godzin teorii oraz 30 godzin jazdy praktycznej

* miejsce realizacji kursu: miasto i gmina Skoczów

* kurs powinni prowadzić wykładowcy posiadający odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie

 

Część 3: organizacja kursu prawa jazdy kat. B na terenie gminy Zebrzydowice

* dla 2 osób

* w ilości 30 godzin teorii oraz 30 godzin jazdy praktycznej

* miejsce realizacji kursu: gmina Zebrzydowice

* kurs powinni prowadzić wykładowcy posiadający odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie

 

Część 4: organizacja kursu prawa jazdy kat. B na terenie gminy Chybie

* dla 1 osoby

* w ilości 30 godzin teorii oraz 30 godzin jazdy praktycznej

* miejsce realizacji kursu: gmina Chybie

* kurs powinni prowadzić wykładowcy posiadający odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie

 

2. Wykonawca jest zobowiązany prowadzić kursy zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców z dnia 13 lipca 2012r. (Dz. U. z 2012r. Nr 175, poz. 1019) oraz z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 1 kwietnia 2010r. w sprawie szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy (Dz. U. z 2010r. Nr 53, poz. 314).

 

3. W cenie kursów Wykonawca musi zapewnić: wynajem sali na kurs, wykwalifikowanych wykładowców (udokumentowana realizacja minimum 3 kursów prawa jazdy współfinansowanych ze środków EFS), materiały dydaktyczne i pomocnicze (podręcznik, dostęp do stanowiska komputerowego), opłacenie pierwszego egzaminu państwowego teoretycznego + praktycznego w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego, wydanie zaświadczeń o ukończeniu kursów.

4. Niezwłocznie po podpisaniu umowy o świadczenie usług, Wykonawcy zostaną poinformowani o danych personalnych uczestników kursów. Każdy uczestnik będzie posiadał pisemne skierowanie na odbycie kursu wystawione przez Zamawiającego. Każda skierowana osoba będzie miała wygenerowany Profil Kandydata na Kierowcę.

 

5. Uwagi dodatkowe:

a) Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert cząstkowych.

b) Zamawiający nie dopuszcza możliwości prowadzenia kursów prawa jazdy kat. B

w formie e-learning

c) Każdy kurs powinien zakończyć się egzaminem wewnętrznym.

d) Zapłata za wykonane kursy będzie płatna w ratach po zakończeniu części teoretycznej i części praktycznej na podstawie przedłożonych list obecności i zaświadczeń

o ukończeniu kursu każdego uczestnika.

e) Uczestnicy projektów zostają skierowani na kurs prawa jazdy kat. B z założonym profilem PKK.

6. Termin realizacji usługi: od 01 marca 2015 do 30 maja 2015r.

7. Kryteria oceny ofert: cena 100%.

8. Sposób przygotowania oferty: Ofertę cenową należy przygotować pisemnie i złożyć osobiście w biurze nr 121 w PCPR Cieszyn, wysłać pocztą na adres PCPR Cieszyn, ul. Bobrecka 29, 43-400 Cieszyn lub e-mailem.

Oferta powinna zawierać cenę brutto w PLN za wykonanie usługi na 1 uczestnika zajęć, z podziałem na część teoretyczną oraz część praktyczną wraz z egzaminem państwowym/testem kwalifikacyjnym.

9. Termin składania ofert: do 20 lutego 2015r. do g. 14:00;

10. Osoba do kontaktów roboczych: Marzena Krzempek lub Katarzyna Rak, tel. /33/ 477 72 00 lub /33/ 477 71 24.

 

 

 

Co udało nam się zrobić?

W bieżącym roku zorganizowaliśmy następujące kursy:

kurs prawa jazdy kat. B - dla 20 osób;

kurs prawa jazdy kat. C, C+E, świadectwo kwalifikacji - dla 1 osoby;

kurs obsługi kas fiskalnych - dla 12 osób;

podstawowy kurs komputerowy - dla 6 osób;

zaawansowany kurs komputerowy - dla 9 osób;

CorelDraw - dla 3 osób;

kurs sprzedaży internetowej - dla 5 osób;

kurs kelnerski I stopnia - dla 7 osób;

kurs kelnerski II stopnia - dla 4 osób;

kurs baristy - dla 9 osób;

kurs carvingu - dla 3 osób;

kurs cukierniczy - dla 6 osób;

kurs barmański - dla 7 osób;

kurs spawania - dla 2 osób;

warsztaty lektorskie - dla 1 osoby;

kurs ceramiki artystycznej - dla 1 osoby;

kurs obsługi wózków widłowych - dla 5 osób;

kurs kadry i płace - dla 2 osób;

kurs rachunkowości - dla 1 osoby;

kurs księgowości - dla 1 osoby;

kurs języka angielskiego przygotowujący do matury - dla 1 osoby;

kurs pracownika dozoru - dla 3 osób;

kurs związany z architekturą - dla 1 osoby;

kurs metoda Volla, metoda Vegatest, metoda Informoterapii - dla 1 osoby.

turnus rehabilitacyjny - dla 1 osoby;

staż u pracodawcy - dla 3 osób.

 

Podziękowanie za działania podejmowane na rzecz osób niepełnosprawnych

W ubiegły piątek (10.10.2014r.) w Chorzowie odbyła się Śląska Gala Samorządu Równych Szans podczas której wicestarosta Jerzy Pilch odebrał podziękowania dla Powiatu Cieszyńskiego za projekt pn.: „Przeciwdziałanie marginalizacji oraz kompleksowe rozwiązywanie problemów w obszarze pomocy społecznej w powiecie cieszyńskim” realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Cieszynie. W konkursie organizowanym przez Fundację Instytut Rozwoju Regionalnego oceniane są działania podejmowane na rzecz osób niepełnosprawnych. W projekcie, który został zgłoszony do konkursu, od 2008r. uczestniczyło 514 osób z czego większość stanowią osoby ze stopniem niepełnosprawności. Każda z osób skorzystała z doradztwa indywidualnego, szkoleń i kursów zawodowych oraz wyjazdów integracyjno-szkoleniowych. W każdym sezonie organizowane są akcje kulturalne w ramach których uczestnicy mogą wziąć udział w imprezach kulturalnych oraz zabiegach rehabilitacyjnych. W tym roku po raz pierwszy 3 osoby w ramach projektu odbywają staż u pracodawcy. Od 3 listopada br. rozpocznie się nabór do projektu na pierwsze półrocze 2015r. Osoby chcące wziąć udział w projekcie muszą zamieszkiwać na terenie powiatu cieszyńskiego, być w wieku do 30 roku życia bądź posiadać ważne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, korzystać ze świadczeń pomocy społecznej i wyrażać chęć do podjęcia pracy. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do biura projektu mieszczącego się w budynku Starostwa Powiatowego w Cieszynie, II piętro, pokój 121.

 

Wizyty studyjne

W ramach tegorocznego projektu nasi uczestnicy z grupy osób niepełnosprawnych uczestniczyli w wizycie studyjnej do Zakładu Aktywności Zawodowej - Pensjonat u Pana Cogito w Krakowie, a pod koniec października pojadą do Wrocławskiego Zakładu Aktywności Zawodowej. Celem wyjazdów jest nabycie informacji o alternatywnych metodach zatrudniania osób niepełnosprawnych.

 

Szukamy kandydatów na niezawodowe rodziny zastępcze

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Cieszynie informuje, iż poszukuje rodzin lub osób zainteresowanych szkoleniem dla kandydatów do pełnienia funkcji niezawodowej rodziny zastępczej. Dodatkowe informacje kto i na jakich zasadach może zostać rodziną zastępczą zawarte są na stronie :

http://www.pcprcieszyn.ox.pl/74,informacja-dla-kandydatow-na-rodziny-zastepcze.html

w załączniku : "Informacje dla kandydatów na rodziny zastępcze"-prosimy o zapoznanie się.

Osoby zainteresowane rodzicielstwem zastępczym, dalszymi informacjami i rozważające podjęcie decyzji o przystąpieniu do procesu kwalifikacyjnego dla kandydatów na rodziny zastępcze proszone są o kontakt telefoniczny, celem umówienia się na spotkanie w PCPR, ul. Bobrecka 29 tel. 33/ 4 777 313.

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 1 z 17